IRANYOGASANA
ایران یوگاسانا
type_icon_پرانایام PRANAYAMA hathayoga type_icon_پرانایام PRANAYAMA pranayama type_icon_پرانایام PRANAYAMA yoga type_icon_پرانایام PRANAYAMA پرانایاما type_icon_پرانایام PRANAYAMA هاتایوگا type_icon_پرانایام PRANAYAMA یوگا

پرانایام PRANAYAMA

نفس و تنفس کردن حیات و زندگی ، چیزی جز یک سری تنفس نیست. تنفس یعنی حیات. ما می توانیم مدت زمان زیادی بدون خوردن مواد غذایی زنده بمانیم، اما…

آسانا ASANA

آساناها شامل حرکات و وضعیت هایی است که صدها سال پیش بزرگان یوگا آن را طراحی کرده و با انجام آنها به آرامش ذهنی رسیده اند و به منظور رسیدن…