IRANYOGASANA
ایران یوگاسانا

روز جهانی یوگا

هر ساله روز جهانی یوگا توسط آکادمی ساینایوگا با برگزاری مراسمی در طبیعت اجرا می شود

type_icon_پرانایام PRANAYAMA hathayoga type_icon_پرانایام PRANAYAMA pranayama type_icon_پرانایام PRANAYAMA yoga type_icon_پرانایام PRANAYAMA پرانایاما type_icon_پرانایام PRANAYAMA هاتایوگا type_icon_پرانایام PRANAYAMA یوگا

پرانایام PRANAYAMA

نفس و تنفس کردن حیات و زندگی ، چیزی جز یک سری تنفس نیست. تنفس یعنی حیات. ما می توانیم مدت زمان زیادی بدون خوردن مواد غذایی زنده بمانیم، اما…

آسانا ASANA

آساناها شامل حرکات و وضعیت هایی است که صدها سال پیش بزرگان یوگا آن را طراحی کرده و با انجام آنها به آرامش ذهنی رسیده اند و به منظور رسیدن…

نیاما NIYAMA

نیاما شامل انضباط های شخصی است و عبارت از کارهایی است که باید انجام شود تا باعث پاکیزگی درونی و بیرونی شخص گردد و به صدای جسم و روح و…

یاما YAMA

یاما به معنی کنترل و انضباط جسم و فکر یا انجام ندادن کاری و شخم زدن زمین و پاکسازی آن می باشد. یاما انسان را از ارتکاب به اعمالی که…