IRANYOGASANA
ایران یوگاسانا

آسانا ASANA

آساناها شامل حرکات و وضعیت هایی است که صدها سال پیش بزرگان یوگا آن را طراحی کرده و با انجام آنها به آرامش ذهنی رسیده اند و به منظور رسیدن…