یاما به معنی کنترل و انضباط جسم و فکر یا انجام ندادن کاری و شخم زدن زمین و پاکسازی آن می باشد. یاما انسان را از ارتکاب به اعمالی که انجام دادن آن باعث خطراتی برای فرد و جامعه می شود دور نگه می دارد. نهال نفس نیاز به مراقبت دارد و دانایان و پارسایان کهن، که دارای مراتب روحی بالایی بوده اند دریافته اند، دانه این نهال یوگا است. این دانه پس از رشد هشت قسمت می شود که ریشه آن یاما است. مراعات اصول اما شامل توجه به اعمال پنج عصو عمل کننده، دستها، پاها، دهان، اعضای تناسلی و اعضای دفع می شود.

یک یوگی با کنترل اعضای عمل کننده کار خود را آغاز می کند. بنابراین یامه ریشه را تشکیل می دهد و نیاما تنه درخت معرفت را. یاما با اصول نیاما قابل تطبیق است. خصایص معنوی، چراغی فراراه صلح و شادمانی و اساسی ترین بنیاد پیشرفت است. به عبارت دیگر یاما تذهیب کسب خصایص انسانی است برای پالودن درون از آلودگی ها.

یاما پنج اصل دارد. این پنج اصل در واقع پنج قانون بزرگ اخلاقی است که رعایت آن نیکوترین و زیباترین خصائص و ویژگیهای انسانی را در فرد بیدار می کند. به عبارت دیگر یاما تجلی گاه انسانیت است در کسی که بر خویشتن نام والای آدمی را می نهد.

یاما به پرتوجویان این چنین توصیه و تکلیف می نماید: 1. لگام خشم خویش را در دست داشته باش و به هیچ موجود زنده ای اهانت نکن و آزار نرسان 2.برای همنوعان خود بخشنده باش و نسبت به همه موجودات، مهربانی پیشه کن و راستگو و صادق باش. 3.دزدی مکن و به نیروی شهوت خود حاکم باش و بی نیاز زندگی کن.

پنج اصل یاما به شرح زیر است: 1.آهیمسا AHYMSA یا کنترل خشم . 2.ساتیا SATYA راستی 3.آستیا ASTEYA دزدی نکردن حتی با ذهن 4.براهماچاریا BRAHMACHARYA کنترل نیروی جنسی 5.آپاریگ هارا APARYGHARA پرهیز از طمع و آز

Post Views: 10